ඇමති හරීන් විදෙස් රෝහලකට

ඉඩම් හා සංචාරක අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු වෛද්‍ය නිර්දේශ මත වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට විදේශගත වී ඇත සුදුසු බවයි.

https://kathiraya.lk