ඖෂධ මිල සියයට 16% කින් පහතට

ඖෂධ මිල 16% කින් අඩුකිරීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පවසයි.
මෙම මස 15 වනදා සිට එලෙස ඖෂධ මිල පහළ දැමීමට නියමිතය.
මෙහිදී ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ඖෂධවල මිල එලෙස අඩුවනු ඇත.

https://kathiraya.lk